disclaimer

Disclaimer en copyright

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Er wordt getracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving.

Aansprakelijkheid
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

 

Intellectueel eigendomsrecht
Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de websites en webwinkels behoren DekaMarkt en de daartoe behorende webwinkels toe en/of bij diegene van wie DekaMarkt een licentie heeft verkregen. Hieronder vallen onder meer de rechten met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden. Informatie is alleen voor persoonlijk gebruik. Het is derhalve niet toegestaan om zonder toestemming van DekaMarkt de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te vermenigvuldigen en/of te bewerken.

Copyright
Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Aanbiedingen
Non food artikelen verkopen wij tijdelijk en zijn niet in alle winkels verkrijgbaar. Mochten deze snel uitverkocht zijn, dan vragen wij hiervoor uw begrip.
Prijswijzigingen, typefouten en uitverkocht voorbehouden.

 

Huisregels in de winkel
Houdt u rekening met onze huisregels!

 • Winkel met een wagentje of een mandje.
 • Huisdieren moeten even buiten op u wachten.
 • Wij letten met camera’s op uw en onze spullen.
 • We vragen je om een legitimatiebewijs bij aankoop van tabak en alcohol als je jonger dan 20 jaar bent.
 • Wij ronden aan de kassa af op 5 cent.
 • Wij vragen 10 cent voor het extra opnemen van geld bij de kassa.  
 • Wij kunnen geen biljetten van € 200 en € 500 aannemen.
 • Wij vragen u eventueel aan de kassa om de inhoud van uw tas te laten zien.
 • Wij halen bij diefstal de politie erbij.

 

Alcohol & tabak

Wij verkopen geen alcohol en tabak aan klanten onder de 18 jaar. Nog geen 25 jaar? Dan vragen wij om een legitimatiebewijs. Uw legitimatie wordt gecontroleerd met behulp van een leeftijd-checker. Dit apparaat is stand-alone en heeft enkel een aansluiting op het stroomnetwerk. Hierbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

 


Algemene voorwaarden zelfscansysteem Scan Direct DekaMarkt
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor gebruik van het zelfscansysteem Scan Direct bij een aantal supermarkten van DekaMarkt. Waar wij in het navolgende schrijven over ‘Scan Direct’ geldt dit voor het zelfscansysteem Scan Direct. 


Toelating en aanmelding
Het zelfscansysteem Scan Direct kent, afhankelijk van de winkel, één van onderstaande systemen. 

 • Deelname aan Scan Direct met een persoonlijke, niet overdraagbare zelfscankaart. Aanvraag geschiedt bij de informatiebalie middels een aanmeldingsformulier en na het overleggen van een geldig legitimatiebewijs.
 • Deelname aan Scan Direct met een anonieme zelfscankaart. Aanvraag geschiedt bij de informatiebalie zonder hierbij persoonsgegevens te overleggen.  


Verlies van de zelfscankaart meldt u bij een supermarkt waar Scan Direct ter beschikking staat. 

De zelfscankaart maakt Scan Direct binnen de supermarkten mogelijk.


Uitsluiting
Wij behouden ons het recht voor een ieder die oneigenlijk gebruik maakt van Scan Direct uit te sluiten van verdere deelname.


Privacy (alleen van toepassing voor winkels met een persoonlijke zelfscankaart)
De persoonsgegevens die u ons ter beschikking stelt door het invullen van het aanmeldingsformulier, leggen wij vast in een bestand dat door ons vertrouwelijk en in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving wordt behandeld.

Conform het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens is het bestand met uw gegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. De houder van het bestand is Detailresult BV. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift, of in een noodgeval, voor zover dat naar ons redelijk oordeel in uw eigen belang is.


Gebruik Scan Direct door klant
U draagt de verantwoording voor het scannen van alle artikelen. Wij zullen het zorgvuldige gebruik van Scan Direct controleren door het uitoefenen van steekproeven.


Beschikbaarheid en beëindiging Scan Direct
De werking van Scan Direct en de bijbehorende voorwaarden kunnen door ons altijd, na tijdige vooraankondiging, worden gewijzigd. Ook behouden wij ons het recht voor om Scan Direct, na tijdige vooraankondiging, als zelfscansysteem te beëindigen.


Slotbepalingen
Bij enige onduidelijkheden en/of tegenstrijdigheden in deze algemene voorwaarden Scan Direct, is het Nederlandse recht van toepassing.


Parkeerbeleid
Wij bieden onze klanten de gelegenheid om bij onze winkels hun auto te parkeren in een daarvoor bestemde garage en/of op een daarvoor aangewezen parkeerplaats. Door hiervan gebruik te maken verklaart de klant akkoord te gaan met de op de borden aangegeven voorwaarden.

DekaMarkt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel ontstaan tijdens of ten gevolge van het verblijf van personen en/of voertuigen in onze parkeergarages en/of op onze parkeerplaatsen. DekaMarkt is niet verantwoordelijk voor eventuele opgelegde boetes. Op ons parkeerbeleid is de Wegenverkeerswet van toepassing.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.