Je hebt bijna korting!

Bij een bestelling vanaf € 70,- ontvang je € 1,- korting op de bezorgkosten!

Bekijk snel ons assortiment voor jouw voorraadkast

Zakelijke algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP EN LEVERING ROERENDE ZAKEN EN DIENSTEN

Detailresult Groep NV (“Detailresult”)

 

Wil je onze zakelijke algemene voorwaarden downloaden?

Klik dan hier.

 

 

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Zakelijk
 

Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - De prijs

Artikel 7 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

Artikel 8 - Levering en uitvoering

Artikel 9 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel  10 - Betaling

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

Artikel  12 - Eigendomsvoorbehoud

Artikel 13 - Klachtenregeling

Artikel 14 - Geschillen

 

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Dag: kalenderdag;

2. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

3. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

4.  Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

5.  Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;

6.  Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;

7.  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

8.  Schriftelijk: Onder “schriftelijk" wordt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

9.  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

10. Website: De webshop van ondernemer waarop producten en diensten worden aangeboden die door klanten kunnen worden afgenomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Deka Supermarkten B.V.
Vestigings- en bezoekadres: Olieweg 6, 1951 NH Velsen-Noord
Telefoonnummer algemeen: 088-3136000
Telefoonnummer klantenservice: 088-3135555
Beschikbaarheid: van maandag tot en met zaterdag van 07.00 tot 20.00 uur
E-mailadres: klantenservice@DekaMarkt.nl
KvK-nummer : 34050453
Btw-identificatienummer: NL 0053.07.260.B.01
 
Artikel 3 - Toepasselijkheid
1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant.

2.  Indien klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de algemene voorwaarden, zijn deze voor ondernemer slechts bindend, indien en voor zover deze door ondernemer uitdrukkelijk, schriftelijk zijn aanvaard.

3.  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

5.  Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het derde en vierde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

6. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

 

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.

3. De inhoud van de website en het aanbod is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ondernemer kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen, het aanbod en overige informatie op de website en in andere van ondernemer afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

 

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

3. Indien een aanbod door de klant wordt aanvaard, heeft ondernemer het recht het aanbod binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding alsnog te herroepen. De ondernemer deelt zulk een herroeping onverwijld mee aan de klant.

4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.  Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft ondernemer het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

6.  De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. De ondernemer die op grond van het onderzoek de aanvraag weigert of daaraan bijzondere voorwaarden verbindt, deelt dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 dagen na het sluiten van de overeenkomst, onder opgave van redenen, aan de klant mede.

 

Artikel 6 - De prijs
1. Alle op de website en in andere van ondernemer afkomstige materialen vermelde prijzen zijn exclusief btw (tenzij anders weergegeven) en tenzij op de website anders vermeld, exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2.  In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Ondernemer heeft vanaf twee weken na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeengekomen prijzen te wijzigen. De klant die niet akkoord gaat met de wijziging heeft het recht de overeenkomst op te zeggen zonder dat hem daarvoor enige kosten in rekening zullen worden gebracht door Ondernemer.

4. Eventuele bijkomende kosten, zoals bezorgkosten en betaalkosten worden op de website vermeld en in ieder geval in het bestelproces getoond.

 

Artikel 7 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. Ondernemer staat er voor in dat de producten, diensten en digitale inhoud voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2.  Indien het afgeleverde product, de geleverde dienst of digitale inhoud niet aan de overeenkomst beantwoordt (gebrekkig of defect wordt geleverd), dan dient de klant binnen uiterlijk 3 werkdagen nadat hij dit redelijkerwijs had kunnen ontdekken de ondernemer daarvan in kennis te stellen. Doet klant dit niet, dan kan hij geen aanspraak meer maken op enige vorm van herstel, vervanging, schadevergoeding en/of restitutie ter zake van dit gebrek.

3.  Indien Ondernemer een klacht gegrond acht, worden na overleg met klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed. Ondernemer kan daarbij klant doorverwijzen naar een fabrikant of leverancier.

4. Indien klant op basis het in dit artikel gestelde retourneert, kan klant de producten retourneren. Indien er wordt overgegaan tot terugbetaling van reeds vooruitbetaalde bedragen, zal ondernemer deze bedragen binnen 30 dagen na ontvangst van de producten terugbetalen.

5. Het is mogelijk dat fabrikanten en/of leveranciers eigen garanties bieden. Deze garanties worden niet door ondernemer aangeboden. Indien ondernemer hiervoor kiest, kan hij wel bemiddelen bij het inroepen van deze garanties door klant.

 

Artikel 8 - Levering en uitvoering
1. Zodra de bestelling door ondernemer is ontvangen, stuurt ondernemer de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde, zo spoedig mogelijk toe.

2. Ondernemer is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

3. De levertermijn bedraagt in beginsel 30 dagen, tenzij op de website of bij het sluiten van de overeenkomst, duidelijk anders is weergegeven. De keuze van de vervoerder is voor ondernemer.

4. Indien ondernemer de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt hij klant daarvan in kennis met mededeling van de te verwachten nieuwe levertermijn. Klant heeft alsdan het recht om de overeenkomst te ontbinden en tevens recht op vergoeding van zijn schade als gevolg van de te late of niet levering tot ten hoogste één keer de aankoopsom indien de te late of niet levering te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van ondernemer. De klant deelt de ondernemer onmiddellijk na diens mededeling van te late of niet levering mede of hij alsnog nakoming van de overeenkomst wil of deze wenst te ontbinden.

5. Indien niet uitdrukkelijk anders overeengekomen gaat het risico van de te leveren producten over op de klant zodra zij op het opgegeven afleveradres zijn geleverd. Als klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

6.  Indien klant of de door hem aangewezen derde op het overeengekomen levertijdstip niet op het afleveradres aanwezig is om de producten in ontvangst te nemen, is ondernemer gerechtigd de producten weer retour te nemen. Tegen extra kosten zal ondernemer de producten op een in overleg met de klant nader te bepalen ander tijdstip en/of andere dag opnieuw aan klant aanbieden. Indien levering onmogelijk blijkt, komt de betalingsverplichting niet te vervallen en worden eventuele extra kosten, ook voor het retour nemen, aan klant in rekening gebracht.

7. Indien het bestelde niet meer leverbaar is, zal ondernemer zich inspannen om een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit aan te bieden aan klant. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

 

Artikel 9 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:

1.  De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen), digitale inhoud of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van twee maanden.

2.  De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen), digitale inhoud of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van twee maanden.

3.   De klant kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten schriftelijk opzeggen.

 

Verlenging:

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen), digitale inhoud of diensten, wordt stilzwijgend met eenzelfde duur verlengd als overeengekomen.

5. Genoemde opzegtermijnen zijn overeenkomstig van toepassing voor opzeggingen door ondernemer.

 

Artikel 10 - Betaling

1. Klant dient betalingen aan ondernemer volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Ondernemer is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. Tenzij anders overeengekomen geldt in geval van betaling na levering een betalingstermijn van 14 dagen, ingaand op de dag na levering.

2. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze zonder dat daar een ingebrekestelling voor nodig is, van rechtswege direct in verzuim. Ondernemer heeft het recht om het verschuldigde bedrag te verhogen met de wettelijke rente en ondernemer is gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten en eventuele procesrechtelijke kosten in rekening te brengen en te verhalen op klant.

 

Artikel 11- Eigendomsvoorbehoud
1. Zolang klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Ondernemer.

 

Artikel 12- Aansprakelijkheid
1. Behoudens opzet of grove nalatigheid is de totale aansprakelijkheid van ondernemer jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw). Indien er sprake is van een duurovereenkomst dan is de bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een vergoeding van het bedrag dat klant in de 3 maanden voorafgaand aan het schade brengende feit aan ondernemer was verschuldigd.

2.  Aansprakelijkheid van ondernemer jegens klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

3.  De vorige leden zijn niet van toepassing voor schade die de klant heeft geleden in de doorverkoop door klant van de van de ondernemer gekochte producten aan consumenten, als gevolg van het feit dat deze laatsten jegens klant wegens een tekortkoming in die producten een of meer van zijn wettelijke rechten ter zake van die tekortkoming heeft uitgeoefend.

4.  Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van ondernemer jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts nadat klant ondernemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en ondernemer ook na verloop van die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ondernemer in staat is adequaat te reageren.

5.  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ondernemer meldt.

6.  In geval van overmacht is de ondernemer niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij klant ontstane schade.

 

Artikel 13 - Klachtenregeling
1. Ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3.  Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 14 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.  Mochten er geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst ontstaan die niet minnelijk geschikt kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar ondernemer gevestigd is. Ondernemer en klant kunnen overeenkomen hun geschillen te beslechten bij wege van bindend advies of arbitrage.
 

II. Aanvullende Algemene voorwaarden DekaMarkt.nl Zakelijk

Op het bestellen, ophalen en laten bezorgen van boodschappen via DekaMarkt.nl door zakelijke klanten zijn de bovenstaande Algemene Voorwaarden Thuiswinkel (hierna: de “Voorwaarden onder I”) van toepassing.

Verder gelden in aanvulling op de Voorwaarden onder I, deze Aanvullende Algemene Voorwaarden DekaMarkt.nl Zakelijk (hierna: de “DekaMarkt Voorwaarden”) zoals hieronder weergegeven. Indien de DekaMarkt Voorwaarden van DekaMarkt.nl Zakelijk afwijken van of strijdig zijn met de Voorwaarden onder I, prevaleren de DekaMarkt Voorwaarden.

 

Artikel 15 – Definities

 

In aanvulling op de definities uit de Voorwaarden onder I, worden in de DekaMarkt Voorwaarden de volgende definities gehanteerd:

 

1. Aanbod: Een uitnodiging richting tot het plaatsen van een Order, gedaan door of namens DekaMarkt via de Website of de App waaronder mede begrepen, doch niet beperkt tot, offertes, prijsopgaven en voorstellen.

2. Dienst: Door DekaMarkt te verrichten werkzaamheden van niet stoffelijke aard op grond van de Overeenkomst.

3. DekaMarkt: De Ondernemer als genoemd in de Voorwaarden onder I;

4. Gebrek: et niet voldoen van de Prestatie aan de Overeenkomst;

5. Levertijd/Uitvoeringsperiode: De tussen DekaMarkt en de Klant afgesproken termijn waarbinnen de Prestatie geleverd moet zijn, dan wel uitvoering moet zijn gegeven aan de Overeenkomst;

6. Order:  Het door de Klant aan DekaMarkt naar aanleiding van het Aanbod via de Website of de App gedane aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek, tot het sluiten van de Overeenkomst;

7. Partijen: DekaMarkt en de Klant gezamenlijk;

8. Prijs: Het voor de Prestatie door de Klant aan DekaMarkt te betalen bedrag;

9. Prestatie: De door DekaMarkt op grond van de Overeenkomst aan de Klant te leveren Dienst of Product;

10. Product: De door DekaMarkt op grond van de Overeenkomst aan de Klant te leveren roerende zaak.

11. Website: De website www.dekamarkt.nl, door middel waarvan de Overeenkomst op afstand tussen DekaMarkt en de Klant kan worden gesloten;

12. App: De mobiele app van DekaMarkt, door middel waarvan de Overeenkomst op afstand tussen DekaMarkt en de Klant kan worden gesloten;

13. Mijn DekaMarkt account:    Het digitale  profiel van de Klant, benodigd om boodschappen te bestellen op de Website of middels de App.

 

Artikel 16 – Identiteit van DekaMarkt

1. DekaMarkt: Deka Supermarkten B.V.
Vestigings- en bezoekadres: Olieweg 6, 1951 NH Velsen-Noord
Telefoonnummer algemeen: 088-3136000

Telefoonnummer klantenservice: 088-3135555
Beschikbaarheid: van maandag tot en met zaterdag van 07.00 tot 20.00 uur
E-mailadres: klantenservice@dekamarkt.nl
KvK-nummer: 34050453
Btw-identificatienummer: NL 0053.07.260.B.01

 

Artikel 17 – Aanbod, totstandkoming en wijziging

1. Elk door DekaMarkt gedane Aanbod is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders op de Website is vermeld.

2. Voor acties geldt OP=OP. DekaMarkt behoudt zich het recht voor beperkingen te stellen aan het door de Klant af te nemen (actie)Product.

3. Voor het plaatsen van een Order, dient de Klant een Mijn DekaMarkt account op de Website of de App aan te maken. Geheimhouding van de accountgegevens zoals inlognaam en wachtwoord alsmede eventueel misbruik en/of onbevoegd gebruik van het profiel zijn voor rekening en risico van de Klant. De Klant zal DekaMarkt nimmer dienaangaande aansprakelijk stellen.

4. De Overeenkomst komt tot stand wanneer de Order door DekaMarkt aan de Klant al dan niet elektronisch via de Website wordt bevestigd, danwel indien er door DekaMarkt feitelijk uitvoering aan de Order wordt gegeven.

5. De Overeenkomst bevat de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de bestelde producten. Tevens bevat de Overeenkomst, naar keuze van DekaMarkt, de opschortende of ontbindende voorwaarde dat de Klant naar oordeel van DekaMarkt voldoende kredietwaardig is c.q. moet zijn en/of blijven. DekaMarkt behoudt zich het recht voor een Order niet te bevestigen en/of de Overeenkomst op te zeggen zonder dat dit haar jegens de Klant schadeplichtig maakt, alsmede om een limiet te stellen aan de hoeveelheid af te nemen Producten. Tevens behoudt DekaMarkt zich het recht voor om een vervangend Product te leveren, indien door de klant gewenst, wanneer het bestelde Product niet leverbaar blijkt te zijn, zonder dat dit haar jegens de Klant schadeplichtig maakt. Indien de klant het vervangende Product niet wenst af te nemen, heeft hij het recht tot gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan voor dat gedeelte dat betrekking heeft op het te vervangen Product.

6. Wijziging van de Overeenkomst is voor DekaMarkt slechts bindend indien deze door haar al dan niet schriftelijk is aanvaard en/of er door haar op onmiskenbare wijze uitvoering aan de voorgestelde wijziging is gegeven.

7. Door een wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.

8. DekaMarkt kan een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren zonder daardoor in gebreke te raken.

9. Als Klant aan DekaMarkt data, gegevens en dergelijke verstrekt, mag DekaMarkt uitgaan van de juistheid ervan en zal zij haar Aanbod hierop baseren.

10. DekaMarkt kan niet aan zijn Aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan of had moeten begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

11. DekaMarkt kan niet worden gehouden aan door haar verstrekte gegevens, zoals, doch niet uitsluitend, prijslijsten, brochures, folders en aanprijzingen op haar Website of in haar App voor zover in een Aanbod niet expliciet naar die gegevens wordt verwezen.

12. Bij een Aanbod van DekaMarkt bestaat voor DekaMarkt geen verplichting tot levering van een gedeelte van het Aanbod tegen het voor dit gedeelte evenredige deel van de voor het geheel opgegeven Prijs.

 

Artikel 18 – Prijzen

1.  Alle door DekaMarkt gehanteerde prijzen zijn inclusief omzetbelasting en andere belastingen en heffingen van overheidswege, en zijn exclusief eventueel in het kader van de (uitvoering van de) Overeenkomst te maken kosten, daaronder mede begrepen de servicekosten, borg voor de kratten en de transportkosten, zoals deze ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst gelden, tenzij schriftelijk anders aangegeven.

2.  Alle prijzen zijn in euro’s, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.  In het geval van een (vers) Product dat gewogen dient te worden, kan de uiteindelijk prijs van het gewogen Product hoger of lager liggen dan de prijs die in het Aanbod, Order, aanvaarding van de Order en of de Overeenkomst wordt genoemd. De Klant is gehouden tot betaling van de prijs die bij levering van de Prestatie in rekening wordt gebracht.

4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden prijzen zoals DekaMarkt die laatstelijk heeft gepubliceerd op het moment van levering van de Prestatie.

5. Wijziging in een prijsbepalende factor door leveranciers van DekaMarkt, van welke aard dan ook, die ertoe leidt dat de overeengekomen Prijs achteraf gezien hoger had moeten zijn mogen door DekaMarkt integraal worden doorberekend. Prijsbepalende factoren zijn onder andere prijsschommelingen op de (financiële) markten met betrekking tot AGF en transportkosten.

6. Indien DekaMarkt een korting op de Prijs verleent, heeft deze korting alleen betrekking op het daarbij genoemde betreffende Aanbod en de daarbij gemelde specifieke periode. Het moment van levering van de Prestatie bepaald de eventueel geldende korting op de Prijs. Voor zover de korting niet voor een betreffend Aanbod wordt gespecificeerd, heeft DekaMarkt te allen tijde het recht om de korting in te trekken.

7. De Website en de App worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geüpdatet en actueel gehouden. In voorkomend geval kan een kenmerk van de Prestatie niet juist worden weergegeven. In dat geval gelden de kenmerken van de Prestatie op het moment van levering. De Klant kan geen aanspraak maken op levering van de Prestatie conform de foutief weergegeven informatie.

8. Prijzen en acties die worden weergegeven op de Website en de App, kunnen afwijken van de prijzen en acties zoals die worden gehanteerd in de fysieke vestigingen van DekaMarkt. Aan acties en prijzen op de Website en de App kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van acties en prijzen in de fysieke vestigingen van Dekamarkt en vice versa.

 

Artikel 19 – (Aan)betaling en verzuim

1. DekaMarkt specificeert op haar Website en in de App de geldende betaalwijzen en kan een Klant bepaalde betaalwijzen aanbieden. Als de Klant gebruik maakt van een iDEAL-betaling, gaat hij tevens akkoord met de voorwaarden zoals die gelden voor het gebruik van het e-mandaat. Door middel van dit mandaat heeft DekaMarkt de mogelijkheid tot het verrichten van een aanvullende bij- of afschrijving op de bankrekening van de Klant die in verband staan met een eventueel prijsverschil tussen de Prijs op het moment van de Orderbevestiging en de Prijs die geldt op het moment van levering. Indien de Klant gebruik maakt van betaling via AfterPay, gaat hij tevens akkoord met de voorwaarden van de aanbieder van voornoemde betaalmethode.

2.  Door DekaMarkt gehanteerde betaaltermijnen betreffen fatale termijnen. Betaling van een bedrag heeft plaatsgevonden op het moment dat dit is bijgeschreven op een daartoe door DekaMarkt aangewezen bankrekening en/of een door AfterPay geautoriseerde derdenrekening.

3.  Indien er sprake is van betaling via automatisch incasso, is de Klant verplicht om voldoende saldo op de door hem in het kader van het automatisch incasso aangewezen bankrekening aan te houden, zodanig dat stornering wordt voorkomen. Onverminderd haar overige rechten is DekaMarkt in het geval van stornering bevoegd om de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst op te schorten. In dat geval is DekaMarkt niet gehouden tot enige schadevergoeding aan de Klant.

4.  Indien de Klant niet (tijdig) betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Hij is alsdan de contractuele rente van 5 procentpunt boven de depositorente zoals die wordt gehanteerd door de Europese Centrale Bank per maand (waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt beschouwd) aan DekaMarkt verschuldigd, maandelijks te voldoen, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is dan de contractuele rente, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is.

5. DekaMarkt is te allen tijde gerechtigd van de Klant vooruitbetaling (al dan niet door middel van een voorschotfactuur), onmiddellijke betaling of zekerheidstelling te verlangen onder opschorting van zijn verplichting tot uitvoering van de Overeenkomst, voor de nakoming van alle betalingsverplichtingen van de Klant tegenover DekaMarkt. Aan dit verzoek dient direct door de Klant te worden voldaan. Bij het uitblijven hiervan is hij, na ingebrekestelling door DekaMarkt, direct in verzuim.

6. In afwijking van het voorgaande wordt al hetgeen de Klant op dat moment aan DekaMarkt verschuldigd is, dadelijk en in het geheel opeisbaar indien:

a.  Klant zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst niet nakomt;

b.  een verzoek wordt gedaan tot schuldhulpverlening, toelating tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen, faillietverklaring of ontbinding van (de onderneming van) Klant;

c. door de Klant het besluit wordt genomen tot het aanvragen van het eigen faillissement of tot ontbinding van (de onderneming van) Klant;

d.  met betrekking tot alle of een deel van de activa van de Klant een verzoek is ingediend tot aanstelling van een curator, bewindvoerder of mentor;

e.  Klant surseance van betaling heeft verzocht of aan hem is verleend;

f.  door uitgifte, overdracht of overgang van aandelen in het kapitaal van de vennootschap waarin de Klant de vestiging heeft ingebracht, de overgang van stemrecht op die aandelen, dan wel ten gevolge van fusie of splitsing, door het nemen van aandelen of anderszins de zeggenschap over de activiteiten van de vennootschap waar de Klant zich van bedient, door één of meer anderen wordt verkregen, in de zin van het S.E.R. – Besluit  Fusiegedragsregels 2015, zulks ongeacht of die gedragsregels op de betreffende verkrijging van toepassing zijn;

g. een verzoek tot het leggen van beslag op zaken of vermogensrechten van de Klant wordt ingediend dan wel een dergelijk beslag feitelijk wordt gelegd;

h. Klant een natuurlijk persoon betreft en hij komt te overlijden;

i.  de ondernemingsactiviteiten van Klant feitelijk worden gestaakt;

j.  Klant zijn voornemen tot het aanbieden van een regeling met crediteuren ter afwending van een faillissement, een surseance van betaling, schuldhulpverlening of schuldsanering ten uitvoer legt.

7. Indien de Klant niet (tijdig) betaalt, is hij aan DekaMarkt de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd welke worden bepaald conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijhorende Besluit, resulterend in de volgende cumulatieve staffel over de hoofdsom:

k.         t/m € 2.500                            15 % maar minimaal € 40

l.          €  2.500,01 t/m € 5.000         10 %

m.        €  5.000,01 t/m € 10.000         5 %

n.         € 10.000,01 t/m € 200.000      1 %

o.         > € 200.000                         0,5 % maar maximaal € 6.775.

Naast de buitengerechtelijke kosten is de Klant tevens de gerechtelijke kosten aan DekaMarkt verschuldigd die zijn verbonden aan de incassoprocedure.

 

Artikel 20 – Levertijd/Uitvoeringsperiode en uitvoering Overeenkomst
Door DekaMarkt wordt de Levertijd en/of Uitvoeringsperiode bij benadering vastgesteld en zij is nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

1. DekaMarkt gaat er bij de vaststelling van de Levertijd en/of Uitvoeringsperiode vanuit dat zij de Overeenkomst kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op het moment van deze vaststelling redelijkerwijs bekend hadden moeten zijn.

2. In geval van wijziging van de omstandigheden, zoals die DekaMarkt redelijkerwijs bekend waren toen de Levertijd en/of Uitvoeringsperiode werd overeengekomen, heeft DekaMarkt het recht de Levertijd en/of Uitvoeringsperiode te verlengen met de tijd die redelijkerwijs nodig is om de Overeenkomst onder deze gewijzigde omstandigheden uit te voeren.

3. Wijziging van de Levertijd en/of Uitvoeringsperiode geeft de Klant geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst.

4. Overschrijding van de overeengekomen Levertijd en/of Uitvoeringsperiode geeft, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, nimmer recht op schadevergoeding, deellevering of levering uit voorraad indien laatstgenoemde naar eisen van redelijkheid en billijkheid niet van DekaMarkt gevergd kan worden.

5. DekaMarkt bepaalt de wijze waarop de Prestatie wordt uitgevoerd.

6. DekaMarkt heeft het recht om de Dienst of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden, tenzij de aard van de opdracht zich daartegen verzet.

 

Artikel 21 – Risico overgang

1. Levering van het Product vindt, in het geval dat de klant kiest voor het ophalen van hetProduct bij een aangewezen filiaal van DekaMarkt, plaats af magazijn DekaMarkt (en daarmee ex works als bedoeld in de Incoterms – International Commercial Terms – 2010). Indien de klant kiest voor levering aan huis/ten kantore, van het Product, vindt levering franco plaats. Dadelijk nadat het Product is geleverd, draagt de Klant het risico voor alle directe en/of indirecte schade die aan of door het Product mocht ontstaan, behalve voor zover de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van DekaMarkt is te wijten. De Klant is aan DekaMarkt per levering een door DekaMarkt te bepalen tarief en/of fee verschuldigd.

2. Op de Klant rust een afnameplicht. Indien een door DekaMarkt aangeboden Product wegens niet aan DekaMarkt toe te rekenen omstandigheden niet (kan) wordt (worden) afgenomen, is DekaMarkt bevoegd om, uitsluitend te harer keuze, het Product op te slaan en/of te verkopen aan derden dan wel, indien opslag en/of verkoop redelijkerwijs niet van DekaMarkt kan worden gevergd te (doen) vernietigen. Alle kosten, alsmede een eventuele minderopbrengst komen voor rekening van de Klant. Onder genoemde kosten is uitdrukkelijk begrepen een redelijke vergoeding voor opslag, gerelateerd aan de ter plaatste gebruikelijke tarieven, alsmede – indien dat naar inzicht van DekaMarkt opportuun wordt geacht – verzekeringskosten. Een en ander laat onverlet alle eventuele andere rechten van DekaMarkt tegenover de Klant.

 

Artikel 22 – Eigendomsvoorbehoud, natrekking, zaaksvorming, verpanding en retentierecht

1.  Het door DekaMarkt geleverde en nog te leveren Product blijft eigendom van DekaMarkt totdat voldoening heeft plaatsgevonden van al hetgeen de Klant verschuldigd is of zal worden uit hoofde van de Overeenkomst dan wel enige andere overeenkomst of rechtsverhouding, waaronder tevens begrepen alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten of rechtsverhoudingen.

2. Enig door DekaMarkt geleverd of te leveren Product mag niet worden doorverkocht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. DekaMarkt behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal af te nemen of door te verkopen Producten.

3.  Indien de Klant zijn verplichtingen jegens DekaMarkt niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat dit het geval zal zijn, is hij verplicht DekaMarkt in staat te stellen om het Product waarop het in lid 1 van dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, weg te (doen) halen bij hem dan wel bij derden die het Product voor hem houden.

4.  Het in lid 3 van dit artikel bepaalde laat het recht van DekaMarkt op volledige schadevergoeding onverlet.

5. De Klant is verplicht het onder eigendomsvoorbehoud geleverde Product te merken als het eigendom van DekaMarkt.

6. Indien de Klant (mede) uit het door DekaMarkt geleverde Product een nieuwe zaak vormt, vormt hij die zaak slechts voor DekaMarkt en houdt hij de nieuw gevormde zaak voor DekaMarkt totdat hij alle uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen aan DekaMarkt heeft voldaan. DekaMarkt heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de Klant alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.

7.  De Klant is verplicht om op alle manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die DekaMarkt ten aanzien van het Product wenst te treffen ter bescherming van haar eigendomsrecht en die de Klant niet onredelijk hinderen in diens normale bedrijfsvoering.

8.  De Klant verbindt zich op voorhand - tot zekerheid van alle (toekomstige) vorderingen welke DekaMarkt buiten deze of gelijksoortige overeenkomsten op de Klant heeft of zal verkrijgen -  op eerste verzoek van DekaMarkt, onverwijld mee te werken aan verpanding van het Product, of de nieuwe zaak als bedoeld in lid 6 van dit artikel, aan DekaMarkt. De Klant verbindt zich in dit kader onvoorwaardelijk zijn medewerking te verlenen aan het voldoen aan de vestigingsvereisten voor een rechtsgeldig pandrecht. 

9. De Klant is niet bevoegd het Product dat krachtens lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud valt, aan een ander dan DekaMarkt te verpanden of hier enig ander (zekerheids)recht op te (doen) vestigen.

10. Op alle goederen van Klant die DekaMarkt, uit welke hoofde dan ook, onder zich heeft of zal krijgen, wordt geacht een pandrecht te zijn gevestigd als bedoeld in artikel 3:236 BW voor alle vorderingen die DekaMarkt op de Klant heeft dan wel zal krijgen.

11. In de situatie, genoemd in lid 3 en lid 10 van dit artikel, is de Klant verplicht alle medewerking te verlenen, op straffe van een boete van 5% van de tussen Klant en DekaMarkt ten aanzien van de Prestatie overeengekomen Prijs en wel per dag, of gedeelte daarvan, dat de Klant hierin nalatig blijft.

12. DekaMarkt kan het retentierecht uitoefenen op het ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst door de Klant aan DekaMarkt ter hand gestelde goed/goederen, indien en voor zolang als:

a. De Klant de Prijs en overige kosten van de Prestatie niet (geheel) voldoet aan DekaMarkt; en/of

b. hij de Prijs en overige kosten van eerdere door de DekaMarkt verrichte Prestaties niet (geheel) voldoet aan DekaMarkt; en/of

c. hij niet (geheel) voldoet aan zijn overige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 23 – Verplichtingen van de Klant

1. De Klant draagt zorg voor en staat in voor de geschiktheid, juistheid en volledigheid van de aan DekaMarkt in het kader van de Overeenkomst relevante verstrekte gegevens.

2. De Klant is verplicht alle maatregelen en aanwijzingen te nemen c.q. op te volgen, die bij het gebruik van het Product en/of de uitvoering van de Dienst (in acht) moeten worden genomen en die bijdragen tot de duurzaamheid en (voedsel)veiligheid van het Product en/of de verlening van de Dienst. Dit betreft onder meer de naleving van alle maatregelen en aanwijzingen die zijn genoemd door DekaMarkt dan wel die zijn opgenomen in door DekaMarkt eventueel meegeleverd instructiemateriaal/verpakkingsmateriaal.

 

Artikel 24 – Garantie

1. DekaMarkt garandeert de deugdelijkheid en de overeengekomen kwaliteit van de Prestatie, die naar beste inzicht en vermogen van DekaMarkt en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, geldend op het moment van levering, wordt uitgevoerd. Betreffende de Dienst is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van DekaMarkt en uitdrukkelijk niet van een resultaatsverbintenis.

2.  Indien de Klant meent dat aan het gestelde in lid 1 van dit artikel niet is voldaan, dient hij overeenkomstig artikel 25 van deze DekaMarkt voorwaarden te handelen. Wanneer DekaMarkt in dat geval vast stelt dat de klacht gegrond is, zal DekaMarkt overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dit artikel handelen, doch uitsluitend indien de Klant aannemelijk maakt dat dit Gebrek in de Prestatie veroorzaakt is door een onjuiste kweek, teelt, fabricage, constructie of verwerking van het Product, dan wel door het aanwenden van ondeugdelijke materialen, grond- en hulpstoffen door (de toeleverancier van) DekaMarkt, dan wel door de inzet van ondeugdelijke materialen ter uitvoering van de Dienst.

3.  Uitsluitend naar keuze van DekaMarkt gaat DekaMarkt over tot herstel, danwel gehele of gedeeltelijke vervanging dan wel enkel tot nalevering van de Prestatie. Zij kan, ook uitsluitend naar haar keuze, haar garantieverplichting ook nakomen door het restitueren van de Prijs van de gebrekkige Prestatie. Indien DekaMarkt overgaat tot gehele of gedeeltelijke vervanging van de Prestatie of tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de koopsom, kan zij het voordeel van eventueel tijdelijke gebruik door de Klant verrekenen. Uitdrukkelijk niet onder deze garantie begrepen zijn kosten welke redelijkerwijze niet ten laste van DekaMarkt behoren te komen, zoals transport-, reis- en loonkosten.

4. Door vervanging of herstel van de Prestatie krachtens lid 2 en lid 3 van dit artikel wordt de overeengekomen reclamatietermijn niet verlengd.

5. Indien en voor zover ten aanzien van de Prestatie een leverancier jegens DekaMarkt tot enige vorm van garantie gehouden is, strekt de in lid 1 en lid 2 van dit artikel verleende garantie door DekaMarkt nimmer verder dan de garantie verleend door deze leverancier.

6.  DekaMarkt biedt geen garantie voor een Gebrek dat geheel of gedeeltelijk het gevolg is van een (gedeeltelijk) door de Klant voorgeschreven wijze van verwerken, opslag, kweek, teelt, productie, constructie of fabricage dan wel geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is, door een door de Klant voorgeschreven toeleverancier, adviseur, onderaannemer of hulppersoon.

7. Niet onder de garantie vallen daarnaast gebreken die geheel dan wel gedeeltelijk zijn terug te voeren op:

a. onoordeelkundige behandeling door de Klant;

b. onjuiste opslag door de Klant waardoor het geleverde bijvoorbeeld blootgesteld wordt aan de inwerking van vocht, vervuiling, schimmel, droogte, licht, hoge en lage temperaturen, schokken en trillingen dan wel te langdurige opslag;

c. erlies/slijtage door normaal gebruik;

d. gebruik, be- of verwerking van het geleverde anders dan overeenkomstig de bij het geleverde verstrekte richtlijnen en specificaties of anders dan overeenkomstig het doel waarvoor de goederen geleverd zijn;

e. het naleven van enig overheidsvoorschrift;

f. een variatie wat maat, gewicht en aantallen betreft binnen een bepaalde tolerantie naar boven en beneden;

g. geringe afwijkingen in kleur of decoratie.

8. Gedurende de periode waarin de Klant in verzuim is ter zake enige verplichting jegens DekaMarkt, is DekaMarkt niet gehouden tot het verlenen van enige vorm van garantie.

 

Artikel 25 – Klachten                   

1. Eventuele klachten die verband houden met zichtbare dan wel op eenvoudige wijze te controleren onvolkomenheden of tekortkomingen dienen door de Klant bij levering van de Prestatie direct schriftelijk aan DekaMarkt kenbaar gemaakt te worden op het e-mailadres zoals vermeld in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden onder I.

2. De Klant dient alle overige klachten binnen 24 uur nadat hij eventuele onvolkomenheden of tekortkomingen heeft geconstateerd dan wel redelijkerwijze had kunnen constateren, doch uiterlijk binnen de vervaltermijn uit artikel 33 van deze DekaMarkt Voorwaarden, na levering van Prestatie, per e-mail aan DekaMarkt te melden via de onder artikel 3 van de Algemene Voorwaarden onder I weergegeven contactgegevens. Voor leveringen van een Prestatie op een zaterdag geldt, in afwijking van de in de eerste volzin van dit artikel gemelde klachtentermijn, een termijn van 48 uur.

3.  De vorenbedoelde melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat DekaMarkt in staat is adequaat te reageren en indien nodig een en ander te onderzoeken. Bij het uitblijven van een dergelijke melding wordt de Klant geacht de geleverde Prestatie te hebben goedgekeurd.

4. In ieder geval zal de beoordeling of het Product beantwoordt aan hetgeen is overeengekomen, plaatsvinden naar de toestand waarin het Product verkeerde op het tijdstip van levering. Het Product waarover door de Klant is geklaagd, dient door hem zorgvuldig, ongebruikt en onverwerkt te worden bewaard op een daartoe geschikte plaats en op eerste verzoek van DekaMarkt voor nader onderzoek, aan DekaMarkt of een door DekaMarkt aan te wijzen derde, ter beschikking te worden gesteld. Alle gemaakte kosten van het door DekaMarkt dan wel door een door DekaMarkt aangewezen derde verrichte onderzoek zijn voor rekening van Klant, indien en voor zover de klachten ongegrond blijken te zijn.

5.  Indien de Klant met inachtneming van dit artikel klaagt en zijn klacht betrekking blijkt te hebben op een aan DekaMarkt toe te rekenen tekortkoming, zal DekaMarkt, te harer keuze:

a. hetzij overgaan tot herstel van de Prestatie; 

b. hetzij het betreffende Product vervangen, waarna het te vervangen Product eigendom van DekaMarkt blijft/wordt;

c. hetzij een pro rata reductie op de Prijs verlenen.

De Klant dient DekaMarkt hiertoe een redelijke termijn te gunnen.

 

6.  Een melding dat het Product niet beantwoordt aan de Overeenkomst is niet langer mogelijk indien de Klant of een derde overgaat tot gebruik, verwerking of doorverkoop van het geleverde Product.

7.  Na de gegeven melding ter zake een geconstateerde onvolkomenheid of tekortkoming, heeft de Klant de plicht al het mogelijke te doen om de schade voor hemzelf, DekaMarkt en/of een derde te beperken en beperkt te houden.

8. Niet als een tekortkoming of onvolkomenheid in de zin van dit artikel zal worden gezien een tekortkoming of onvolkomenheid ontstaan door normale slijtage, dan wel door de Klant, of een door hem ingeschakelde derde, uitgevoerd(e):

a. onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik/onderhoud/reparatiewerkzaamheden;

b. aanpassing/verplaatsing zonder toestemming DekaMarkt;

c. handeling in strijd met, al dan niet door de overheid opgelegde, veiligheidsnormen.

9. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Klant op geen enkele wijze op.

10. Op de Klant rust de bewijslast dat de Prestatie niet beantwoordt aan de Overeenkomst.

11. Aan het in het dit artikel genoemde, kan de Klant geen rechten ontlenen indien en voor zover hij tegenover DekaMarkt tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen.

12. Klachten over facturen dienen door de Klant binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk aan DekaMarkt te worden gemeld, via de in artikel 3 van de Algemene Voorwaarden onder I genoemde contactgegevens.

13. Elke actie op grond van dit artikel vervalt indien de Klant niet of niet geheel aan het hierin bepaalde voldoet, waarop hij wordt geacht de Prestatie in alle opzichten als deugdelijk te hebben aanvaard.

 

Artikel 26 – Aansprakelijkheid / verzekering

1.  Hoewel door DekaMarkt aan de kwaliteit van de geleverde Prestatie de uiterste zorg wordt besteed, kan voor de afwezigheid van eventuele tekortkomingen niet worden ingestaan. De Klant zal DekaMarkt voor eventuele tekortkomingen in de Prestatie of voor het gebruik door hem van het geleverde Product op geen enkele wijze aansprakelijk houden. DekaMarkt aanvaardt slechts verplichtingen tot schadevergoeding voor zover uit dit artikel blijkt.

2. De totale aansprakelijkheid van DekaMarkt wegens toerekenbare tekortkoming in de verbintenis tot levering van enige Prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade, tot een maximaal bedrag van de voor die Prestatie bedongen Prijs (excl. omzetbelasting). Indien de Overeenkomst (hoofdzakelijk) een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op de vergoeding (excl. omzetbelasting) bedongen voor één maand. In geen geval zal de totale schadevergoeding voor directe schade meer bedragen dan het bedrag dat door de verzekering van DekaMarkt wordt uitgekeerd. In alle gevallen heeft het laagste bedrag dat tot stand komt op basis van de voornoemde beperkingen, te gelden als het maximale door DekaMarkt te vergoeden schadebedrag. Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt, voor zover de Klant deze directe schade aantoont, uitsluitend verstaan:

a. de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;        b.  de redelijke kosten die de Klant heeft gemaakt om de Prestatie van DekaMarkt aan de gesloten Overeenkomst te laten beantwoorden, indien en voor zover de Klant allereerst van de in de artikelen 24 en 25 van deze DekaMarkt voorwaarden genoemde mogelijkheden gebruik heeft gemaakt;  c. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.

3. De totale aansprakelijkheid van DekaMarkt voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal niet meer bedragen dan het bedrag dat door de verzekering van DekaMarkt per gebeurtenis wordt uitgekeerd.

4. Uitgesloten van aansprakelijkheid van DekaMarkt is indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in lid 2 en lid 3 van dit artikel.

5. DekaMarkt is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de herroeping van een Aanbod.

6.  DekaMarkt is niet aansprakelijk voor door de Klant dan wel enige derde geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door de Klant of enige derde van het door DekaMarkt geleverde Product.

7. DekaMarkt is niet aansprakelijk voor de door de Klant geleden schade door derden veroorzaakt, welke schade in verband staat of een gevolg is van door anderen dan DekaMarkt aan de Klant geleverde goederen of diensten, dan wel door Klant met deze derden gesloten overeenkomsten, ook al zijn deze derden door DekaMarkt als leverancier aangewezen.

8.  Buiten de in lid 2 en lid 3 van dit artikel genoemde gevallen is DekaMarkt op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, tenzij ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van DekaMarkt en in dat geval beperkt tot de schade als bedoeld in lid 2 en lid 3 van dit artikel, ongeacht de grond waarop een actie tot vergoeding van die schade wordt gebaseerd.

9. De Klant kan enig recht tot schadevergoeding slechts inroepen nadat hij overeenkomstig artikel 25 van deze DekaMarkt voorwaarden heeft geklaagd en hij DekaMarkt, voor zover nodig - onder het stellen van een redelijke termijn - schriftelijk in gebreke heeft gesteld en DekaMarkt ook na het verstrijken van die termijn tekort blijft schieten.

10.  De Klant is zich er van bewust dat het gebruik van de Website, internet en e-mail risico’s met zich meebrengen op het gebied van inhoud en beveiliging van data. DekaMarkts is mede gezien deze risico’s niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit, dan wel verband houdend met:

  • aantasting van de gegevens die digitaal of elektromagnetisch worden overgebracht en/of opgeslagen;
  • verstoring, verdwijning of openbaarwording van vertrouwelijke en/of waardevolle informatie.

11.  Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.

 

Artikel 27 – Vrijwaring

1. De Klant vrijwaart DekaMarkt voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden voor zover die schade het gevolg is van het niet, niet behoorlijk of niet volledig naleven door de Klant van deze Algemene voorwaarden of specifieke voorschriften van DekaMarkt en/of de Klant, dan wel het niet afdoende informeren door Klant van derden-gebruikers bij het gebruik van het Product, dan wel het ten onrechte verstrekken van informatie of gegevens door de Klant niet afkomstig van DekaMarkt. In dergelijke gevallen is de Klant verplicht alle schade die DekaMarkt lijdt te vergoeden. De Klant zal in zijn overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van DekaMarkt bedingen.

 

Artikel 28 – Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan alle oorzaken die de (verdere) nakoming van de verplichtingen van DekaMarkt uit de Overeenkomst verhinderen, al dan niet voorzien of niet voorzien en/of die niet aan DekaMarkt kunnen worden toegerekend en/of van dien aard zijn dat nakoming in redelijkheid niet van DekaMarkt kan worden gevergd. Daartoe behoren in ieder geval, maar niet uitsluitend, verzuim en tekortkoming door of bij leveranciers en/of opdrachtnemers van DekaMarkt, ziekte en/of stakingen van bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken personeel van DekaMarkt en/of de Klant en/of derden, overheidsmaatregelen of –regelgeving waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, klimatologische omstandigheden, bijzondere bodemgesteldheden, vorst, oorlog(sgevaar), terrorisme(dreiging), oproer, molest, brand, overstroming, aardbeving, en het door derden tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen.

2. Bij overmacht, ongeacht het moment waarop deze ontstaat, is DekaMarkt bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of (direct) te ontbinden. Indien als gevolg van de overmacht de opschorting langer dan één (1) maand duurt, dan is de Klant bevoegd DekaMarkt voor de keuze te stellen om alsnog over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst, dan wel de Overeenkomst te ontbinden. Indien de overmacht slechts voor een deel de uitvoering van de Overeenkomst verhindert, dan is de Klant slechts bevoegd de Overeenkomst voor dat gedeelte te ontbinden. Bij (gedeeltelijke) ontbinding ontstaan er geen ongedaanmakingsverbintenissen of verplichtingen tot schadevergoeding voor DekaMarkt.

3.  Indien DekaMarkt de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken die volgen uit de wet en/of de Overeenkomst.

4.  Indien DekaMarkt de Overeenkomst wegens overmacht ontbindt, is DekaMarkt gerechtigd te factureren voor zover ten tijde van het intreden van de overmacht de Overeenkomst reeds was uitgevoerd. Daaronder vallen in ieder geval alle op dat moment in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst reeds gemaakte kosten. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke Overeenkomst betrof.

 

Artikel 29 – Opschorting/ontbinding/verrekening        

1.  Naast de overmachtsituaties als bedoeld in artikel 28 van deze DekaMarkt Voorwaarden is DekaMarkt bevoegd de nakoming van zijn verbintenissen uit de Overeenkomst op te schorten, indien de Klant enige opeisbare verbintenis jegens DekaMarkt niet is nagekomen, dan wel indien DekaMarkt in redelijkheid kan verwachten dat de Klant zijn verbintenis(sen) jegens DekaMarkt niet zal nakomen. In die gevallen zal DekaMarkt niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding aan Klant.

2.  De Klant is niet bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst jegens DekaMarkt op te schorten.

3.  DekaMarkt is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door schriftelijke kennisgeving aan de Klant indien zich een van de situaties voordoet als vermeld onder artikel 19 lid 6 van deze DekaMarkt voorwaarden.

4.  In alle gevallen waarin de Klant er serieus rekening mee moet houden dat hij zijn verplichtingen jegens DekaMarkt niet kan nakomen, dient hij laatstgenoemde daarvan terstond op de hoogte te stellen. In dat geval is DekaMarkt eveneens bevoegd de  Overeenkomst te ontbinden op de wijze zoals bepaald in lid 3 van dit artikel.

5. In andere situaties dan onder lid 3 van dit artikel benoemd, kan de Overeenkomst slechts worden beëindigd met wederzijds goedvinden.

6.  Ontbinding leidt niet tot ongedaanmakingsverbintenissen. In afwijking van het voorgaande heeft ontbinding tot gevolg dat:

a. De Klant per direct in verzuim is en alle vorderingen van DekaMarkt onmiddellijk opeisbaar zijn;

b. alle eigendommen van DekaMarkt onmiddellijk dienen te worden geretourneerd.

7. DekaMarkt is te allen tijde bevoegd om enige schuld harerzijds aan de Klant te verrekenen met een vordering van haar op de Klant, nadat zij daartoe de Klant heeft aangeschreven. De Klant doet afstand van het recht om een schuld aan DekaMarkt te verrekenen met een vordering op DekaMarkt.

 

Artikel 30 – Geheimhouding en rechten van intellectuele eigendom

1. De Klant verplicht zich om al wat hem bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan hem het vertrouwelijke karakter bekend is of hij dit redelijkerwijs kan vermoeden, op generlei wijze bekend te maken – waaronder begrepen via kanalen van sociale media - of voor eigen doeleinden te gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking noopt, dan wel dit voor bewaring van zijn rechten in rechte noodzakelijk is, dan wel voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.

2. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de informatieverschaffende partij is medegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

3. DekaMarkt heeft het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door de Klant en/of de voor hem werkzame personen en/of door hem ingeschakelde derden de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden conform hetgeen is weergegeven in artikel 19 lid 6 van deze DekaMarkt voorwaarden.

4.  Bij overtreding van de in lid 1 en lid 2 van dit artikel genoemde verplichtingen door de Klant verbeurt hij per direct een boete van 5 % aan DekaMarkt van de tussen Klant en DekaMarkt ten aanzien van Prestatie overeengekomen Prijs en wel per dag, of gedeelte daarvan, dat de overtreding voortduurt.

5. DekaMarkt behoudt zich alle rechten van intellectuele- en industriële eigendom voor, al dan niet samenhangende met de Website en waaronder wordt begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten (bijvoorbeeld op tekstfragmenten van DekaMarkt), merkrechten (bijvoorbeeld op het merk DekaMarkt), octrooirechten (bijvoorbeeld op technische uitvindingen van DekaMarkt), databankrechten (bijvoorbeeld op de databank met gegevens van filialen van DekaMarkt), modelrechten (bijvoorbeeld op reclameopstellingen van DekaMarkt), handelsnaamrechten (bijvoorbeeld op de handelsnaam DekaMarkt), alsmede de rechten op know how (bijvoorbeeld op de wijze van winkelinrichting van DekaMarkt). Daaronder zijn onder meer begrepen (domein)namen, beelden, modellen/tekeningen, emblemen, kleurencombinaties, verkoopwervende teksten, slagzinnen, computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en alle social media accounts die ten behoeve van/door DekaMarkt en/of de Klant met daarin de naam DekaMarkt (of een andere merk- of formulenaam van DekaMarkt) zijn aangemaakt. Alles in de ruimste zin des woords.  

6.   Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enig resultaat voortvloeiende uit de Overeenkomst, berusten bij DekaMarkt, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De Klant draagt deze (aanspraken op) IE-rechten – voor zover nodig – om niet over aan DekaMarkt. Voorzover een dergelijke overdracht niet door deze Algemene voorwaarden wordt bewerkstelligd, zal Klant op eerste verzoek kosteloos meewerken aan het bewerkstelligen van deze overdracht.

7.  Onder resultaat als bedoeld in dit artikel, wordt verstaan al hetgeen in het kader van de Overeenkomst tot stand wordt gebracht ongeacht of de Klant daarbij gebruik maakt van enige bijdrage van DekaMarkt en/of derden.

8. De Klant doet voor zover mogelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten op de in het kader van de Overeenkomst tot stand gebrachte auteursrechtelijke werken.

9. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt of verkrijgt de Klant geen gebruiksrecht met betrekking tot enig resultaat van de Overeenkomst.

10. DekaMarkt behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor met betrekking tot ieder in het kader van de Overeenkomst aan de Klant openbaar gemaakt werk. De Klant erkent dit voorbehoud.

11. DekaMarkt is c.q. wordt bij deze exclusief rechthebbende op verzamelde klantendata, ongeacht de wijze waarop, wanneer en door wie deze data verzameld wordt.

12. Indien de Klant de rechten van DekaMarkt uit voornoemde artikelleden niet respecteert, verbeurt hij per direct een boete aan DekaMarkt van € 1.000,-- (duizend euro), te vermeerderen met € 100,-- (honderd euro) per dag, of gedeelte daarvan, dat de overtreding voortduurt. Dit laat onverlet de mogelijkheid van DekaMarkt om, naast voornoemd boetebedrag, de daadwerkelijk door haar geleden schade van de Klant te vorderen.

 

Artikel 31 – Privacy

1. De in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke door de Klant aan DekaMarkt verstrekte Persoonsgegevens van de Klant worden, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, door DekaMarkt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

2. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit op grond van de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, of op grond van een rechterlijke uitspraak of wet of regelgeving is vereist, dan wel indien DekaMarkt van overheidswege verzocht wordt persoonlijke gegevens van de Klant te verstrekken.

 

Artikel 32 – Contractsovername

1. DekaMarkt is te allen tijde gerechtigd al zijn rechten en verplichtingen, dan wel een gedeelte daarvan, samenhangende met of voortvloeiende uit (de uitvoering van) de Overeenkomst over te dragen aan een derde. De Klant geeft hierbij reeds bij voorbaat toestemming tot een dergelijke schuld- dan wel contractsoverneming. Hij is slechts gerechtigd tot overdracht aan derden nadat DekaMarkt hiertoe schriftelijk uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. 

 

Artikel 33 – Verval van recht

1.  Iedere vordering jegens DekaMarkt die – op welke wijze dan ook – verband houdt met of voortvloeit uit de uitvoering van de Overeenkomst vervalt in ieder geval door verloop van één jaar, tenzij dwingendrechtelijk een andere termijn geldt, te rekenen vanaf de dag van levering van de Prestatie.

 

Artikel 34 – Conversie

1. Indien en voor zover op grond van de redelijke en billijkheid of het onredelijke bezwarend karakter ervan op enige bepaling van de Overeenkomst geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 

Artikel 35 – Nawerking

1. De bepalingen uit de Overeenkomst en de DekaMarkt Voorwaarden waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze opdracht van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen blijven binden.              

        

Artikel 36 – Strijdige clausules/voorrang

1.  In het geval dat deze DekaMarkt Voorwaarden en de Overeenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, prevaleren de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

 

Artikel 37 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.  Op de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende c.q. daarmee samenhangende rechtsbetrekkingen tussen Partijen is het Nederlands recht van toepassing.

2. Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.

3. Tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen, zullen alle geschillen tussen hen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam, zittingsplaats Amsterdam.

 

Bijlage 1 - Modelformulier voor herroeping

DekaMarkt maakt gebruik van cookies
Om de website optimaal te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.

Door op 'ik ga akkoord' te klikken, plaatsen wij de volgende cookies:

  • Functionele cookies: Deze zorgen ervoor dat de website beter functioneert.
  • Analytische cookies: Wij gebruiken analytische cookies om algemene statistieken vast te leggen zoals bezoekersaantallen. Dit is in geen geval herleidbaar tot een persoon.
  • Tracking cookies: Wij gebruiken tracking cookies om je ervaring op onze website te verbeteren. Hiermee kunnen persoonsgegevens verwerkt worden.

Als je niet akkoord gaat, plaatsen wij enkel functionele- en analytische cookies welke niet herleidbaar zijn.

Als je meer informatie wilt over cookies, bekijk dan ons cookiebeleid of klik op 'meer informatie'.